Ambachtsmark

Nog lang voordat er een Visie 2040 werd gemaakt waarvoor 235 Havenaren en 140 professionals samenwerkten met een klein specialistenteam, zag de gemeente al dat er op sommige bedrijventerreinen panden leeg stonden terwijl er tegelijk woningen nodig waren. Dit was aanleiding om een zogenaamde gebiedsvisie te maken. De gemeente ziet kansen om bedrijventerrein de Ambachtsmark door te laten ontwikkelen naar een gevarieerd gebied met woningen, bedrijven, voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte, voldoende parkeerplaatsen en een veilige verkeersstructuur. Dit staat in de net vastgesteld gebiedsvisie voor de Ambachtsmark.

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie is een leidraad, een advies vanuit de gemeente over hoe het gebied ontwikkeld kan worden. Het legt daarmee geen definitieve plannen vast maar wel de richtlijnen.

Misschien denk je: waarom gaat de gemeente niet gewoon aan de slag met dit gebied in plaats van een plan te maken voor anderen? Dat zit zo: de gemeente is geen eigenaar van de grond of de panden op de Ambachtsmark en kan er dus in wezen weinig over beslissen. De gemeente kan wel het initiatief nemen om met bewoners en pandeigenaren een plan te maken voor hoe de panden en het gebied ontwikkeld zouden kunnen worden. Dat is de gebiedsvisie.

Een duidelijke richtlijn

Nadat de gebiedsvisie is vastgesteld, is duidelijk voor bewoners hoe het gebied zich kan ontwikkelen en weten de pandeigenaren waar de gemeente wel en niet een vergunning voor gaat geven. Ontwerpers weten dan waar ze aan toe zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de hoogte van een gebouw, het groen in het gebied et cetera.

Zo kwam het tot stand

Om te beginnen keken stedenbouwers naar de geschiedenis van het gebied en naar de betekenis ervan in Haven. Specialisten checkten het gebied op de infrastructuur zoals daar zijn; verkeer, ondergrondse kabels en leidingen et cetera. Natuurlijk is ook gekeken welk soort en hoeveel woningen je wilt toevoegen en hoe dat zich verhoudt ten opzichte van de bedrijven in het gebied. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is altijd het dorpse karakter van Haven, dat moet blijven, ook in de toekomst.

Het zijn niet alleen specialisten die bijdragen aan de gebiedsvisie, ook bewoners konden meepraten, en dat deden ze!

Hoogbouw, dat willen we dus niet

Tijdens het ontwerpproces zijn er onder meer inloopavonden voor bewoners geweest, zijn bewoners in gesprek gegaan met de wethouders en wethouders op bezoek geweest bij bewoners. De perikelen tijdens de gesprekken hadden met name te maken met hoogbouw. Het uitgangspunt van de visie is altijd geweest de juiste balans te vinden tussen: de grote behoefte aan meer woningen en het dorpse karakter van Haven. Om die broodnodig woningen te realiseren, worden dan ook geen zogenaamde Bijlmerflats gebouwd, er wordt wel, op de plek waar nu al een hoog gebouw staat (het NCCW-gebouw), ietsje hoger gebouwd. Dat maakte de tongen los, bewoners zijn meerdere malen in gesprek gegaan met de gemeente hierover. Dit, en de wisselingen van wethouders voor dit onderwerp, hebben het proces driekwart jaar vertraging gegeven.

Maar, in de nu vastgestelde gebiedsvisie is tegemoetgekomen aan een aantal wensen van bewoners. Het hoogteaccent is gewijzigd, namelijk naar achteren verplaatst zodat dit minder impact heeft op de Rozenwerf.

Dorpse uitstraling

De uitstraling moet dorps blijven, dat zie je ook wel terug in de plaatjes die als voorbeeld dienen. Ook als het gaat om meerdere bouwlagen, wordt gekozen voor een gebouw dat geen vierkante flat is. Een puntdak zorgt bijvoorbeeld alweer voor een heel andere uitstraling en sfeer. De gemeente vindt een moderne dorpse uitstraling belangrijk, dat is de richtlijn voor de pandeigenaren.

Met deze aanbeveling is het gebied zeker niet in één keer veranderd. Pandeigenaren blijven besluiten over hun eigen pand, maar er wordt wel een duidelijk advies meegegeven over wat gewenst is, ook als het gaat om vergunningen die afgegeven worden.

Meer gemixte centrumwijken

De extra woningen voor Haven zijn hard nodig. In de Visie voor Haven in 2040 is te lezen dat deze met name nodig zijn voor jongeren en voor ouderen want vanuit hen is de vraag het grootst. Door een variatie aan woningen (sociale huur en middeldure huur- en koopwoningen) toe te voegen wordt Haven meer gemixt. Dat is precies waar deze gebiedsvisie ook op focust: woningen voor starters, één- en tweepersoonshuishoudens en senioren. Ook is er behoefte aan levensloopbestendige appartementen. Door een variatie aan woningen toe te voegen in het gebied komt een doorstroming op gang en krijg je meer diversiteit in Haven. Dit zorgt ook weer voor meer draagvlak voor voorzieningen.

En wat nu?

Nu de gebiedsvisie is vastgesteld, kunnen pandeigenaren plannen indienen en vergunning aanvragen. Die worden dan getoetst aan deze visie. De volgende stap is het maken van zo´n zelfde gebiedsvisie voor De Paal.

Bekijk de hele gebiedsvisie

Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen